صواتمق

صواتمق

English-Ottoman Turkish language صواتمق


صواتمق - sıvatmak

صواتمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صواتمق. صواتمق attoman turkish I mean, صواتمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صواتمق, Ottoman Turkish English Dictionary

sıvatmak ~ صواتمق
sıvatmak ~ صيغاتمق
sıvatmak ~ صیواتمق

Ottoman Turkish

Top