صوافی

صوافی

English-Ottoman Turkish language صوافی


صوافی - savafi

صوافی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صوافی. صوافی attoman turkish I mean, صوافی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صوافی, Ottoman Turkish English Dictionary

savafi ~ صوافی

Ottoman Turkish

Top