صوان

صوان

English-Ottoman Turkish language صوان


صوان - savan

صوان - suvan

صوان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صوان. صوان attoman turkish I mean, صوان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صوان, Ottoman Turkish English Dictionary

savan ~ صاوان
savan ~ صوان
suvan ~ صوان

Ottoman Turkish

Top