صوباجی

صوباجی

English-Ottoman Turkish language صوباجی


صوباجی - sobacı

صوباجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صوباجی. صوباجی attoman turkish I mean, صوباجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صوباجی, Ottoman Turkish English Dictionary

sobacı ~ صوباجی

Ottoman Turkish

Top