صوانی

صوانی

English-Ottoman Turkish language صوانی


صوانی - savani

صوانی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صوانی. صوانی attoman turkish I mean, صوانی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صوانی, Ottoman Turkish English Dictionary

savani ~ صوانی

Ottoman Turkish

Top