صواری

صواری

English-Ottoman Turkish language صواری


صواری - savari

صواری means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صواری. صواری attoman turkish I mean, صواری What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صواری, Ottoman Turkish English Dictionary

savari ~ صواری

Ottoman Turkish

Top