صوارم

صوارم

English-Ottoman Turkish language صوارم


صوارم - savarım

صوارم means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صوارم. صوارم attoman turkish I mean, صوارم What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صوارم, Ottoman Turkish English Dictionary

savarım ~ صوارم

Ottoman Turkish

Top