صنور

صنور

English-Ottoman Turkish language صنور


صنور - sınver

صنور - sınır

صنور means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صنور. صنور attoman turkish I mean, صنور What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صنور, Ottoman Turkish English Dictionary

sınver ~ صنور
sınır ~ صنور
sınır ~ صینور

Ottoman Turkish

Top