صواجی

صواجی

English-Ottoman Turkish language صواجی


صواجی - sıvacı

صواجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صواجی. صواجی attoman turkish I mean, صواجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صواجی, Ottoman Turkish English Dictionary

sıvacı ~ صواجی
sıvacı ~ صیواجی

Ottoman Turkish

Top