صواغی

صواغی

English-Ottoman Turkish language صواغی


صواغی - savaki

صواغی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صواغی. صواغی attoman turkish I mean, صواغی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صواغی, Ottoman Turkish English Dictionary

savaki ~ صواغی
savaki ~ صواقع

Ottoman Turkish

Top