صوپره

صوپره

English-Ottoman Turkish language صوپره


صوپره - supara

صوپره means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صوپره. صوپره attoman turkish I mean, صوپره What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صوپره, Ottoman Turkish English Dictionary

supara ~ صوپره

Ottoman Turkish

Top