صوجی

صوجی

English-Ottoman Turkish language صوجی


صوجی - sucu

صوجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صوجی. صوجی attoman turkish I mean, صوجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صوجی, Ottoman Turkish English Dictionary

sucu ~ سجی
sucu ~ سوجی
sucu ~ صوجی

Ottoman Turkish

Top