ملاهی

ملاهی

English-Ottoman Turkish language ملاهی


ملاهی - melahi

ملاهی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملاهی. ملاهی attoman turkish I mean, ملاهی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملاهی, Ottoman Turkish English Dictionary

melahi ~ ملاهی

Ottoman Turkish

Top