ملامی

ملامی

English-Ottoman Turkish language ملامی


ملامی - melami

ملامی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملامی. ملامی attoman turkish I mean, ملامی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملامی, Ottoman Turkish English Dictionary

melami ~ ملامی

Ottoman Turkish

Top