ملاهات

ملاهات

English-Ottoman Turkish language ملاهات


ملاهات - mulahat

ملاهات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملاهات. ملاهات attoman turkish I mean, ملاهات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملاهات, Ottoman Turkish English Dictionary

mulahat ~ ملاحات
mulahat ~ ملاهات

Ottoman Turkish

Top