ملبوب

ملبوب

English-Ottoman Turkish language ملبوب


ملبوب - melbüb

ملبوب means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملبوب. ملبوب attoman turkish I mean, ملبوب What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملبوب, Ottoman Turkish English Dictionary

melbüb ~ ملبوب

Ottoman Turkish

Top