ملبوسات

ملبوسات

English-Ottoman Turkish language ملبوسات


ملبوسات - melbüsat

ملبوسات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملبوسات. ملبوسات attoman turkish I mean, ملبوسات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملبوسات, Ottoman Turkish English Dictionary

melbüsat ~ ملبوسات

Ottoman Turkish

Top