ملبوج

ملبوج

English-Ottoman Turkish language ملبوج


ملبوج - melbüc

ملبوج means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملبوج. ملبوج attoman turkish I mean, ملبوج What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملبوج, Ottoman Turkish English Dictionary

melbüc ~ ملبوج

Ottoman Turkish

Top