ملبس

ملبس

English-Ottoman Turkish language ملبس


ملبس - melbes

ملبس - mülebbes

ملبس - mülebbis

ملبس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملبس. ملبس attoman turkish I mean, ملبس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملبس, Ottoman Turkish English Dictionary

melbes ~ ملبس
mülebbes ~ ملبس
mülebbis ~ ملبس

Ottoman Turkish

Top