ملاویث

ملاویث

English-Ottoman Turkish language ملاویث


ملاویث - melavis

ملاویث means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملاویث. ملاویث attoman turkish I mean, ملاویث What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملاویث, Ottoman Turkish English Dictionary

melavis ~ ملاوث
melavis ~ ملاویث

Ottoman Turkish

Top