ملاوذه

ملاوذه

English-Ottoman Turkish language ملاوذه


ملاوذه - mülaveze

ملاوذه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملاوذه. ملاوذه attoman turkish I mean, ملاوذه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملاوذه, Ottoman Turkish English Dictionary

mülaveze ~ ملاوذه

Ottoman Turkish

Top