ملبوبی

ملبوبی

English-Ottoman Turkish language ملبوبی


ملبوبی - melbübi

ملبوبی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملبوبی. ملبوبی attoman turkish I mean, ملبوبی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملبوبی, Ottoman Turkish English Dictionary

melbübi ~ ملبوبی

Ottoman Turkish

Top