ملبوط

ملبوط

English-Ottoman Turkish language ملبوط


ملبوط - melbut

ملبوط means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملبوط. ملبوط attoman turkish I mean, ملبوط What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملبوط, Ottoman Turkish English Dictionary

melbut ~ ملبوط

Ottoman Turkish

Top