آبتابه

آبتابه

English-Ottoman Turkish language آبتابه


آبتابه - abtabe

آبتابه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آبتابه. آبتابه attoman turkish I mean, آبتابه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آبتابه, Ottoman Turkish English Dictionary

abtabe ~ آبتابه

Ottoman Turkish

Top