اباله

اباله

English-Ottoman Turkish language اباله


اباله - ibale

اباله - ibale

اباله means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اباله. اباله attoman turkish I mean, اباله What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اباله, Ottoman Turkish English Dictionary

ibale ~ اباله

Ottoman Turkish

Top