آب انداز

آب انداز

English-Ottoman Turkish language آب انداز


آب انداز - ab endaz

آب انداز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آب انداز. آب انداز attoman turkish I mean, آب انداز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آب انداز, Ottoman Turkish English Dictionary

ab endaz ~ آب انداز

Ottoman Turkish

Top