ابتدار

ابتدار

English-Ottoman Turkish language ابتدار


ابتدار - ibtidar

ابتدار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابتدار. ابتدار attoman turkish I mean, ابتدار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابتدار, Ottoman Turkish English Dictionary

ibtidar ~ ابتدار

Ottoman Turkish

Top