ابتذال

ابتذال

English-Ottoman Turkish language ابتذال


ابتذال - ibtizal

ابتذال means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابتذال. ابتذال attoman turkish I mean, ابتذال What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابتذال, Ottoman Turkish English Dictionary

ibtizal ~ ابتذال

Ottoman Turkish

Top