ابتران

ابتران

English-Ottoman Turkish language ابتران


ابتران - ebteran

ابتران means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابتران. ابتران attoman turkish I mean, ابتران What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابتران, Ottoman Turkish English Dictionary

ebteran ~ ابتران

Ottoman Turkish

Top