ابتحاث

ابتحاث

English-Ottoman Turkish language ابتحاث


ابتحاث - ibtihas

ابتحاث means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابتحاث. ابتحاث attoman turkish I mean, ابتحاث What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابتحاث, Ottoman Turkish English Dictionary

ibtihas ~ ابتحاث

Ottoman Turkish

Top