آباندرمق

آباندرمق

English-Ottoman Turkish language آباندرمق


آباندرمق - abandırmak

آباندرمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آباندرمق. آباندرمق attoman turkish I mean, آباندرمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آباندرمق, Ottoman Turkish English Dictionary

abandırmak ~ آباندرمق

Ottoman Turkish

Top