ابتدا

ابتدا

English-Ottoman Turkish language ابتدا


ابتدا - ibtida

ابتدا - ibtida

ابتدا means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابتدا. ابتدا attoman turkish I mean, ابتدا What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابتدا, Ottoman Turkish English Dictionary

ibtida ~ ابتدا
ibtida ~ ابتداع

Ottoman Turkish

Top