ابتراز

ابتراز

English-Ottoman Turkish language ابتراز


ابتراز - ibtizaz

ابتراز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابتراز. ابتراز attoman turkish I mean, ابتراز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابتراز, Ottoman Turkish English Dictionary

ibtizaz ~ ابتراز

Ottoman Turkish

Top