رقانه

رقانه

English-Ottoman Turkish language رقانه


رقانه - rikane

رقانه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رقانه. رقانه attoman turkish I mean, رقانه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رقانه, Ottoman Turkish English Dictionary

rikane ~ رقانه

Ottoman Turkish

Top