رقاصه

رقاصه

English-Ottoman Turkish language رقاصه


رقاصه - rakkasa

رقاصه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رقاصه. رقاصه attoman turkish I mean, رقاصه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رقاصه, Ottoman Turkish English Dictionary

rakkasa ~ رقاصه

Ottoman Turkish

Top