رفيعه

رفيعه

English-Ottoman Turkish language رفيعه


رفيعه - refi'a

رفيعه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رفيعه. رفيعه attoman turkish I mean, رفيعه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رفيعه, Ottoman Turkish English Dictionary

refi'a ~ رفيعه

Ottoman Turkish

Top