رقابت

رقابت

English-Ottoman Turkish language رقابت


رقابت - rakabet

رقابت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رقابت. رقابت attoman turkish I mean, رقابت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رقابت, Ottoman Turkish English Dictionary

rakabet ~ رقابت

Ottoman Turkish

Top