رقبات

رقبات

English-Ottoman Turkish language رقبات


رقبات - rakabat

رقبات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رقبات. رقبات attoman turkish I mean, رقبات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رقبات, Ottoman Turkish English Dictionary

rakabat ~ رقبات

Ottoman Turkish

Top