رقصات

رقصات

English-Ottoman Turkish language رقصات


رقصات - rakasat

رقصات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رقصات. رقصات attoman turkish I mean, رقصات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رقصات, Ottoman Turkish English Dictionary

rakasat ~ رقصات

Ottoman Turkish

Top