رقائق

رقائق

English-Ottoman Turkish language رقائق


رقائق - raka'ik

رقائق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رقائق. رقائق attoman turkish I mean, رقائق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رقائق, Ottoman Turkish English Dictionary

raka'ik ~ رقائق

Ottoman Turkish

Top