رقاعی

رقاعی

English-Ottoman Turkish language رقاعی


رقاعی - rika'i

رقاعی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رقاعی. رقاعی attoman turkish I mean, رقاعی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رقاعی, Ottoman Turkish English Dictionary

rika'i ~ رقاعی

Ottoman Turkish

Top