رفهان

رفهان

English-Ottoman Turkish language رفهان


رفهان - refhan

رفهان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رفهان. رفهان attoman turkish I mean, رفهان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رفهان, Ottoman Turkish English Dictionary

refhan ~ رفهان

Ottoman Turkish

Top