رقاعت

رقاعت

English-Ottoman Turkish language رقاعت


رقاعت - raka'at

رقاعت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رقاعت. رقاعت attoman turkish I mean, رقاعت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رقاعت, Ottoman Turkish English Dictionary

raka'at ~ رقاعت

Ottoman Turkish

Top