رقبان

رقبان

English-Ottoman Turkish language رقبان


رقبان - rikban

رقبان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رقبان. رقبان attoman turkish I mean, رقبان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رقبان, Ottoman Turkish English Dictionary

rikban ~ رقبان

Ottoman Turkish

Top