خارخسك

خارخسك

English-Ottoman Turkish language خارخسك


خارخسك - har hasek

خارخسك means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خارخسك. خارخسك attoman turkish I mean, خارخسك What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خارخسك, Ottoman Turkish English Dictionary

har hasek ~ خارخسك

Ottoman Turkish

Top