خارماهی

خارماهی

English-Ottoman Turkish language خارماهی


خارماهی - harmahi

خارماهی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خارماهی. خارماهی attoman turkish I mean, خارماهی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خارماهی, Ottoman Turkish English Dictionary

harmahi ~ خارماهی

Ottoman Turkish

Top