خارجه

خارجه

English-Ottoman Turkish language خارجه


خارجه - harçe

خارجه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خارجه. خارجه attoman turkish I mean, خارجه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خارجه, Ottoman Turkish English Dictionary

harçe ~ خارجه
harçe ~ خرچه

Ottoman Turkish

Top