خاچواری

خاچواری

English-Ottoman Turkish language خاچواری


خاچواری - haçvari

خاچواری means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاچواری. خاچواری attoman turkish I mean, خاچواری What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاچواری, Ottoman Turkish English Dictionary

haçvari ~ خاچواری

Ottoman Turkish

Top