خاتر

خاتر

English-Ottoman Turkish language خاتر


خاتر - hatır

خاتر - hatır

خاتر means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاتر. خاتر attoman turkish I mean, خاتر What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاتر, Ottoman Turkish English Dictionary

hatır ~ خاتر
hatır ~ خاطر

Ottoman Turkish

Top