خاده

خاده

English-Ottoman Turkish language خاده


خاده - hade

خاده means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاده. خاده attoman turkish I mean, خاده What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاده, Ottoman Turkish English Dictionary

hade ~ خاده

Ottoman Turkish

Top